Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Przejdź do treści

Informacje dla Autorów

Redakcja Rocznika Historii Filozofii Polskiej zaprasza do nadsyłania materiałów do publikacji. Przyjmujemy: obszerne rozprawy, artykuły i opracowane materiały archiwalne oraz materiały aktualne: recenzje, polemiki, sprawozdania oraz zaproszenia na konferencje i wykłady poświęcone historii filozofii polskiej.

Rozprawy i artykuły umieszczane w Roczniku Historii Filozofii Polskiej podlegają recenzji. Zobacz zasady recenzji >>>
Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty spełniające wymogi rzetelności naukowej. Zobacz >>>

Wskazówki edycyjne

Prosimy o podawanie afiliacji autora tekstu. Redakcja nie ogranicza objętości publikowanych tekstów, do druku kierowane są zarówno typowe artykuły (w granicach jednego arkusza wydawniczego), jak i obszerne rozprawy. Materiały do publikacji należy nadsyłać w postaci elektronicznej, w formacie zgodnym z programem MS Word, z zastosowaniem wyłącznie czcionki Times New Roman, 11 pkt. Cytaty, niezależnie od długości, należy oznaczyć cudzysłowem (dopiero w trakcie składu cytaty dłuższe niż trzy wersy zostaną wyróżnione mniejszą czcionką i wcięciem z pominięciem cudzysłowu). Przypisy należy przygotować zgodnie z polską normą bibliograficzną PN-ISO 690 w wersji wskazanej w poniższych przykładach:

  • W. Tatarkiewicz, O pisaniu historii filozofii, w: idem, Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne, t.1, Warszawa 1971, s. 78.
  • Ibidem, s. 79.
  • G.W.F. Hegel, Wykłady z historii filozofii, t. 1, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1994, s. 20.
  • W. Tatarkiewicz, O pisaniu historii..., op. cit., s. 79.

Do artykułów i rozpraw należy dołączyć tytuł oraz streszczenie w języku angielskim.
Materiały zgłaszane do publikacji oraz korespondencję do redakcji należy kierować pod adresem elektronicznym:

lub pocztą tradycyjną
pod adresem:

Tomasz Herbich
Zakład Historii Filozofii Polskiej
Instytut Filozofii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 3 pok. 210
00-047 Warszawa 64

Wróć do spisu treści