Recenzja - Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Przejdź do treści

Zasady recenzji artykułów

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
2. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
3. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
4. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji zawarte są w formularzu oceny artykułu - pobierz formularz>>>
5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane. Redakcja ujawnia jedynie corocznie informację o recenzentach, którzy oceniali nadesłane artykuły w minionym roku kalendarzowym. Należy pamiętać, że cykl pracy redakcyjnej (w tym recenzji) nie pokrywa się z cyklem wydawniczym rocznika.

Artykuły nadesane do czasopisma oceniali*:
Arkadiusz Chrudzimski, Ewa Kochan, Leszek Gawor, Stanisław Pieróg, Jan Skoczyński, Ewa Starzyńska-Kościuszko, Barbara Szotek, Andrzej Wawrzynowicz
*Zgodnie z zasadami podwójnie ślepej recenzji redakcja nie wskazuje poszczególnych artykułów/roczników.


Ghostwriting i guest authorship

Redakcja uważa, że ghostwriting (brak ujawnienia istotnego udziału jakiejś osoby w powstawaniu publikacji) i guest authorship (dopisywanie jako współautora osoby, która miała znikomy w tym udział) to przejawy nierzetelnosci naukowej. Prosimy, aby teksty wielu autorów zawierały w przypisie określenie wkładu pracy poszczególnych osób. Autorzy powinni też ujawniać źródła finasowania swoich badań.Wróć do spisu treści