Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Przejdź do treści

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze tekstów
do numeru „Rocznika Historii Filozofii Polskiej” poświęconego filozofii polskich poetów
Redakcja „Rocznika Historii Filozofii Polskiej” ogłasza nabór tekstów do numeru poświęconego filozofii polskich poetów. Oryginalne, autorskie artykuły mieszczące się w tematyce numeru redakcja przyjmuje do dnia 13 lutego 2022 roku. Teksty można wysyłać na adres e-mail: redakcja@filozofiapolska.pl.
Dzieje związków filozofii i poezji zdecydowanie przekraczają horyzont jednej, określonej epoki w rozwoju kultury, a ich początki sięgają starożytności. Dotyczy to także historii filozofii polskiej – choć romantyzm ma z pewnością wyróżnione znaczenie w dziejach tej problematyki w kulturze polskiej, istotne związki między filozofią a poezją występują zarówno w epokach, które go poprzedziły, jak i w tych, które nastąpiły po nim. Poezja tworzy istotny kontekst dla refleksji filozoficznej, co wynika między innymi z tego, że – jak zauważył Hans-Georg Gadamer – „żyjemy wśród form przekazywania tego, czego nie można zobiektywizować, a form tych dostarcza nam język, między innym język poezji” (H.-G. Gadamer, Cóż to jest prawda?, w: idem, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, Warszawa 2000, s. 42).
Celem numeru poświęconego filozofii polskich poetów jest prześledzenie związków filozofii i poezji w polskiej kulturze umysłowej na przykładach pochodzących z różnych epok historycznych. Zgłaszane teksty mogą być poświęcone zarówno światopoglądowi polskich poetów wyrażonemu w tekstach niepoetyckich, jak i filozoficznemu wymiarowi ich twórczości poetyckiej. Zachęcamy do wysyłania tekstów, które będą podejmowały zagadnienia z zakresu obu tych obszarów tematycznych.
„Rocznik Historii Filozofii Polskiej” jest recenzowanym czasopismem naukowym, za publikację w którym można uzyskać 20 punktów według aktualnej listy ministerialnej. Wysłane teksty zostaną opublikowane w czternastym numerze czasopisma datowanym na 2021 rok. Publikacja tekstów w Internecie nastąpi do końca marca 2022 roku. Numery „Rocznika Historii Filozofii Polskiej” ukazują się także w wersji papierowej.

Wróć do spisu treści