Drukuj
Nadrzędna kategoria: VII Seminarium Historyków Filozofii Polskiej - Warszawa 2014
Kategoria: Sekcja IV

Ferdynand Ohm Januszowski OP (1639-1712) jest stosunkowo mało znanym polskim tomistą. Wykształcenie zdobył w kolegium św. Tomasza w Rzymie, zaś życie naukowe spędził w Krakowie, prowadząc zajęcia w Akademii Krakowskiej oraz w klasztorze benedyktyńskim w Tyńcu. Jeśli jest wspominany w opracowaniach, to jako kaznodzieja (Dzieje teologii katolickiej w Polsce) moralista (Słownik teologów katolickich), albo jako metafizyczny (a w związku z tym scholastyczny) eklektyk (Filozofia i myśl społeczna XVII wieku). Właściwie jak dotąd nie dostrzeżono i nie zaprezentowano antropologicznej myśli zawartej w jego głównym dziele – Summa philosophica.

To obszerne dzieło (527 ss.) składa się z części poświęconej logice, fizyce i metafizyce. Zagadnienia antropologiczne umieszczone zostały wśród fizycznych, zgodnie zresztą z rozstrzygnięciami i arystotelesowskim podziałem nauk. Januszowski problematykę antropologiczną rozpoczyna od dystynkcji 36, poświęconej istocie duszy, następnie zajmuje się kolejno: podziałem duszy i sposobami życia (d. 37), kwestią zawierania przez duszę rozumną wegetatywnej i zmysłowej (d. 38), zagadnieniem wielości form w jednej istocie żywej (d. 39), uformowaniem duszy (d. 40), jej podzielnością (d. 41), ogólnym rozumieniem władz duszy (d. 42). Następnie podejmuje problematykę władz i aktów duszy wegetatywnej (d. 43), zagadnienie zmysłów zewnętrznych i wewnętrznych (d. 44 i d. 45). Dystynkcja 46 dotyczy wprost duszy rozumnej, zaś kolejne problematyki intelektu: samego w sobie (d. 47), jego przedmiotu (d. 48), intelektualnych form poznawczych (d. 49), samego rozumienia (d. 50). Zagadnienia, które kończą tę część traktatu, dotyczą rozumienia woli (d. 51) i funkcjonowania duszy w oddzieleniu od ciała (d. 52).

W referacie przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące duszy rozumnej i problematyki poznania z uwzględnieniem tego, na ile odbiegają one od ujęć Akwinaty i zawierają elementy obce, bądź rozwinięte w „drugiej scholastyce”. Takie potraktowanie koncepcji  Januszowskiego pozwoli na dostrzeżenie jego własnego, choć z pewnością nieoryginalnego stanowiska.

Odsłony: 661