Pozytywizm opisywany jest jako przeciwieństwo filozofii romantycznej, zarówno na gruncie ontologii, epistemologii, jak i aksjologii. Opis ten wydaje się w dużej mierze trafny, gdy odnosi się do prac Augusta Comte’a, czy – w bardzo szerokim pojęciu „pozytywizmu” – prac filozofów brytyjskich połowy XIX wieku. Wydaje się jednak, że w historii filozofii polskiej pozytywistyczna recepcja romantyzmu była zjawiskiem znacznie bardziej złożonym. W referacie zostanie podjęta próba analizy sposobu postrzegania romantyzmu przez młodych pozytywistów warszawskich na podstawie ich reakcji na artykuł Franciszka Krupińskiego Romanytzm i jego skutki