Rocznik Historii Filozofii Polskiej


Idź do treści


Redakcja Rocznika Historii Filozofii Polskiej

zaprasza do nadsyłania materiałów do publikacji. W każdym tomie zamieszczane są obszerne rozprawy, artykuły i materiały archiwalne. Szczególnie oczekiwane są artykuły i archiwalia związane z tematami przewodnimi planowanych tomów czasopisma. Tematami przewodnimi najbliższych tomów będą:


Jakiej filozofii Polacy potrzebują?
na materiały czekamy do 30 kwietnia 2019 r.

Wskazówki edycyjne dla Autorów

Prosimy o podawanie afiliacji autora tekstu. Redakcja nie ogranicza objętości publikowanych tekstów, do druku kierowane są zarówno typowe artykuły (w granicach jednego arkusza wydawniczego), jak i obszerne rozprawy. Materiały do publikacji należy nadsyłać w postaci elektronicznej, w formacie zgodnym z programem MS Word, z zastosowaniem wyłącznie czcionki Times New Roman, 11 pkt. Cytaty, niezależnie od długości, należy oznaczyć cudzysłowem (dopiero w trakcie składu cytaty dłuższe niż trzy wersy zostaną wyróżnione mniejszą czcionką i wcięciem z pominięciem cudzysłowu). Przypisy należy przygotować zgodnie z polską normą bibliograficzną PN-ISO 690 w wersji wskazanej w poniższych przykładach:


  • W. Tatarkiewicz, O pisaniu historii filozofii, w: idem, Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne, t.1, Warszawa 1971, s.78.
  • Ibidem, s. 79.
  • G.W.F. Hegel, Wykłady z historii filozofii, t. 1, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1994, s. 20.
  • W. Tatarkiewicz, O pisaniu historii..., op. cit., s. 79.


Do artykułów i rozpraw należy dołączyć tytuł oraz streszczenie w języku angielskim.


Artykuły umieszczane w Roczniku Historii Filozofii Polskiej podlegają recenzji.
Zobacz zasady recenzji >>>
Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły spełniające wymogi rzetelności naukowej. Zobacz >>>

Oprócz materiałów związanych z tematem przewodnim, w każdym tomie mogą być drukowane rozprawy i artykuły związane z szeroko pojętą problematyką historii filozofii polskiej.
Redakcja przyjmuje do publikacji recenzje, polemiki, sprawozdania oraz zaproszenia na konferencje i wykłady poświęcone historii filozofii polskiej. Ze względu na cykl wydawniczy rocznika, materiały te będą jedynie okazjonalnie kierowane do wersji drukowanej, natomiast bez zwłoki zostaną umieszczone na stronie internetowej czasopisma.

Materiały zgłaszane do publikacji oraz korespondencję do redakcji należy kierować pod adres elektroniczny:
lub pocztą tradycyjną:

Zakład Historii Filozofii Polskiej
Instytut Filozofii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 3 pok. 210
00-047 Warszawa 64
z dopiskiem:
Redakcja Rocznika Historii Filozofii Polskiej
Powrót do treści | Wróć do menu głównego